Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 3/6/2021
Ημερομηνία παραλαβής: 4/6/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 4/6/2021
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 7/6/2021

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf