Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 30/06/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 04/07/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 04/07/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 07/07/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)