Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 30/08/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 31/08/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 31/08/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 03/09/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)