Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 30/11/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 01/12/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 01/12/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 04/12/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)