Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 30/4/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 3/5/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 3/5/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 6/5/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)