Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 31/07/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 02/08/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 02/08/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 16/08/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)