Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 31/10/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 1/11/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 1/11/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 4/11/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)