Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 31/5/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 1/6/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 1/6/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 4/6/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)