Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 31/5/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 2/6/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 2/6/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 5/6/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)