Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 31/7/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 1/8/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 1/8/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 4/8/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)