Αταλάντη 20-09-2023

                                                                                                                                                       Ενημέρωση για την ποιότητα νερού της Αρκίτσας

Η ποιότητα νερού είναι σημαντική και για τον σκοπό αυτό απαιτείται η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Λοκρών κ. Αθανάσιο Ζεκεντέ την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση του αρσενικού (διυλιστηρίου) για τη μείωση της περιεκτικότητας του αρσενικού στο νερό της Αρκίτσας ακολούθησε αίτημα της Κοινότητας Αρκίτσας για διευκρινίσεις.

Στην πρόσκληση συνάντησης στο Δημαρχείο Αταλάντης τη Δευτέρα 18-9-2023 και ώρα 12:00 προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκίτσας κ. Ρουμπής Γ. και οι Σύμβουλοι κ.κ. Ανδριόλας Χ., Ντάλλη Θ., Κουμιανάκης Ζ. και Ανεστόπουλος Κ., προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα που σχετίζεται με την περιεκτικότητα αρσενικού στο νερό του οικισμού της Αρκίτσας. Στη συνάντηση αυτή ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του Δημάρχου και παρευρέθηκαν μόνο δύο εκ των πέντε κοινοτικών συμβούλων (Κουμιανάκης Ζ. και Ανεστόπουλος Κ.). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης δύο μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την υφιστάμενη κατάσταση ως ακολούθως:

«Έπειτα από δειγματοληπτική χημική ανάλυση που εκτελέστηκε από τα πιστοποιημένα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Eurofins για λογαριασμό του Δήμου Λοκρών στο νερό της περιοχής της Αρκίτσας στις 1/12/2021, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις αρσενικού στο πόσιμο νερό υπερέβαιναν (κατά μικρό ποσοστό) τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (τιμή 12 μg/L με όριο το 10 μg/L). Ακολούθως, έπειτα από διερεύνηση του αρχείου χημικών αναλύσεων της τεχνικής υπηρεσίας βρέθηκαν προγενέστερες αναλύσεις νερού (έτη 2016, 2017, 2018) που καταδείκνυαν ότι υπήρχαν αντίστοιχες ή/και λίγο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αρσενικού στο πόσιμο νερό της Αρκίτσας κατά τα έτη αυτά. Μάλιστα από ενημέρωση που έλαβα ως Δήμαρχος σε συνέχεια προσωπικής μου έρευνας είχαν γίνει στο παρελθόν αναλύσεις νερού και σε γειτονικές ιδιωτικές γεωτρήσεις όπου παρουσιάζονταν επίσης υψηλές τιμές συγκέντρωσης. Το αρσενικό είναι στοιχείο που υπάρχει στη φύση και η συγκέντρωσή του είναι υψηλότερη σε κάποιες περιοχές. Συμπερασματικά, η υδρογεωλογική λεκάνη της περιοχής Αρκίτσας έχει συνολικά τιμές συγκέντρωσης αρσενικού άνω των ορίων και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η λύση της ανάμιξης νερού από διαφορετικές γεωτρήσεις. Μακροχρόνια η χρήση νερού με υψηλή συγκέντρωση αρσενικού μπορεί να είναι επιβαρυντική για την ανθρώπινη υγεία.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας προβλέπεται πως πρέπει να αναληφθούν οι αναγκαίες επανορθωτικές ενέργειες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό υπέρβασης των παραμετρικών τιμών που καθορίζουν την ποιότητα του νερού,  έγιναν άμεσα ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Λοκρών προκειμένου να μελετηθεί, υποβληθεί, χρηματοδοτηθεί και δημοπρατηθεί ένα έργο που θα έδινε οριστική λύση στο εν λόγω πρόβλημα της παρουσίας αρσενικού, άνω των ορίων.

Ειδικότερα, στο προς υλοποίηση έργο με τίτλο «Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Λοκρών» έχει συμπεριληφθεί εκτός των άλλων και η κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 1000 κ.μ. και η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση του αρσενικού, δυναμικότητας 160 κυβικών μέτρων ανά ώρα. Το εν λόγω έργο βρίσκεται σήμερα στη φάση του προσυμβατικού ελέγχου, ενώ η διακήρυξή του (Αρ. πρωτοκόλλου 2887) έχει δημοσιοποιηθεί από τις 10/2/2023.

Ως Δήμαρχος με την ευαισθησία που με διακατέχει και την υπευθυνότητα που απαιτείται από την πρώτη στιγμή αναφέρθηκα στην ανάγκη επίλυσης του θέματος και γι’ αυτό υπάρχει δημόσια καταχώρηση της εισήγησής μου και των αποφάσεων υποβολής μελέτης, έγκρισης χρηματοδότησης, δημοπράτησης και κατασκευής του έργου της επεξεργασίας νερού στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα αναφέρθηκα στο θέμα της κατασκευής του έργου της επεξεργασίας νερού στην Αρκίτσα και στα εγκαίνια του κτιρίου της τηλεμετρίας στην Αταλάντη, παρουσία πολυάριθμου ακροατηρίου.

Η προστασία της δημόσιας υγείας ήταν, είναι και θα είναι μέλημα μας».