ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                                               Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2023
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 78543
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας     : 101 83
Πληροφορίες     : Π. Καλδή, Θ. Φλώρος
Τηλέφωνο           : 213 136 1311

                              : 213 136 1131 
Email                   : ekloges@ypes.gr


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων με ίδια κεφάλαια και το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου 2023.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων με ίδια κεφάλαια και το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών και ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθμό 75776/13.9.2023 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων –  δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης  Οκτωβρίου 2023» (Β΄ 5419), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


Α) Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια.
Επ’ αυτού σημειώνεται ότι στο νόμο 3870/2010 (Α΄ 138) δεν προβλέπεται απαγόρευση χρηματοδότησης υποψηφίου με ίδια κεφάλαια. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία αναγνωρίζεται η κάλυψη εκλογικών δαπανών με ίδια διαθέσιμα, τεκμαίρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης υποψηφίου με ίδια κεφάλαια. Σημειώνεται, όμως, ότι τα εν λόγω έσοδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο δαπανών του υποψηφίου.

Κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΥΑ, αναφορικά με τη σύνταξη της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών, επιτρέπεται η χρηματοδότηση του συνδυασμού από ίδια κεφάλαια εκ μέρους του επικεφαλής του συνδυασμού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο δαπανών του συνδυασμού.

Β) Όπως είναι γνωστό, τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων διακινούνται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3870/2010, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών.


Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα και δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, είναι αυτονόητο ότι δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό.


Εφιστάται η προσοχή ότι σε περίπτωση καταγγελίας στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010, εάν τυχόν προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 1β του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010,  επιλαμβάνεται η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του οικείου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο.

                                                                                                                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων αρθρου12 ν. 3870/2010
(Μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων)
2. Περιφερειακές Ενότητες
(Για ενημέρωση υποψηφίων)
3. Δήμοι
(Για ενημέρωση υποψηφίων)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Εκλογών

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση(.pdf)