Αταλάντη, 24.08.2020

 

Διευκρινίσεις όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σχετικά με την αριθ. 13705/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ: 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο επισυνάπτεται , ο τρόπος μοριοδότησης της εμπειρίας τροποποιείται με κριτήριο πέραν του χρόνου απασχόλησης και τον αριθμό των ανατιθέμενων αιθουσών. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός του δεύτερου κριτηρίου( για τις ανατιθέμενες αίθουσες)  θα γίνει αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά στη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2).

 

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. Πρωτ: 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.