ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Πληροφορίες Ευάγγελος Βίγγος
Τηλέφωνο: 22330 89605

 

Αταλάντη, 25 Αυγούστου 2021

Διευκρίνιση όσον αφορά στην Πρόσκληση της 5ης Αυγούστου για υποβολή αίτησης & απαιτούμενων δικαιολογητικών

 

Σε συνέχεια της από 05.08.2021 Πρόσκλησης υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος Λοκρών, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 97002 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3574, τ. Β' , 04.08.2021), προσκαλεί τους κατοίκους της Μαλεσίνας, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 (Β' 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ' της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α' 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, από τη Δευτέρα 9 Αυγούστου ως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, να προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας τα απαραίτητα δικαιολογητικά διευκρινίζεται ότι,  όσοι έχουν προβεί σε σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87,  του υπό παραχώρηση ακινήτου τους, αυτό είναι αρκετό υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει στο τοπογραφικό αυτό να συμπληρωθούν:

  1. Απόσπασμα επ' αυτού του ορθοφωτοχάρτη που θα απεικονίζει την υπό παραχώρηση ιδιοκτησία και
  2. Βεβαίωση του συντάξαντα μηχανικού σε υπόμνημα του τοπογραφικού διαγράμματος, η οποία θα αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές.

Διευκρινίζεται ότι τοπογραφικά τα οποία δεν έχουν συνταχθεί με το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 δεν μπορούν να συμπληρωθούν με τα υπο-στοιχεία 1 και 2 ανωτέρω αναφερόμενα και δεν θα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπουργικής απόφασης.

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές