ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λαμία    14 -  4  - 2020
Αρ. Πρωτ. : 6300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

     Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών , κατ’ εφαρμογή :

            1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

            2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

            3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

                    (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

      Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

 Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

            «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» , Προϋπολογισμού  97.000 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 :Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας).
Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην θέση ‘’Νερομανα’’ ώστε να συνδεθεί με την νέα Δεξαμενή για τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής.

Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή 1.750 μέτρων περίπου χάνδακα διαστάσεων 0,80 μμ και βάθους 1,00  μμ. επί του οποίου θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ 140/16 atm καθώς ένας αεραεξαγωγος διπλής ενέργειας DN 80 mm/16 atm στο υψηλότερο υψομετρικά σημείο της διαδρομής .
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 6/59/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , (ΑΔΑ : 6ΒΘΟΩΛΤ-Ψ0Π)

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :         

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ  21-4-2020  και ώρα 11:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :
α). του Δήμου : www.dimos-lokron.gov.gr
β). του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Ο  αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λοκρών

Αθανάσιος Τσαρούχας