Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 17/6/2020
Ημερομηνία παραλαβής: 17/6/2020
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 17/6/2020
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 20/6/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf