Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 21/7/2020
Ημερομηνία παραλαβής: 22/7/2020
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 22/7/2020
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 25/7/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf