Δραστηριότητες Τμήματος
  • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και την διεκπεραίωσή της
  • Τηρεί αρχείο και ηλεκτρονικό αρχείο
  • Ασχολείται με την διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (προϋπολογισμός, χρηματικά εντάλματα κλπ)
  • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της υπηρεσίας