ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Γενικά: Η αίτηση για την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου υποβάλλεται στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου και όχι στο Δήμο που είναι δημότης (Εξαιρείται η περίπτωση που πρόκειται για Έλληνα μόνιμο κάτοικο εξωτερικού οπότε η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι δημότης)

  1. Αίτηση (από το Δήμο)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση περί του βαθμού του γάμου, της μη ύπαρξης κωλύματος για την τέλεσή του και της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου (από το Δήμο)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (και των δυο μελλονύμφων)
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο μελλονύμφων)
  5. Πιστοποιητικό γέννησης(και των δυο μελλονύμφων)
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Παράβολο χαρτοσήμου 15,00€ από Τράπεζα(με την ένδειξη ότι αυτό εκδόθηκε για πολιτικό γάμο)
  8. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που δεν είναι ο πρώτος γάμος
  9. Αποδεικτικό περί της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (προσκόμιση εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ., ή λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας ή βεβαίωσης μονίμου κατοικίας)
  10. Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση

-Η αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η αυτοπροσώπως εκτός αν πρόκειται για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού οπότε η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από την Προξενική Αρχή της αλλοδαπής στον τόπο μόνιμης κατοικίας του) -Η άδεια εκδίδεται μετά από την έλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλλησή της εφόσον έχουν συνυποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. -Ηάδεια γάμου έχει ισχύ έξι (6) μηνών από την ημέρα έκδοσης της. -Για την τέλεση του πολιτικού γάμου στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (έδρα του Δήμου Λοκρών) ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22330-81015/22374 -Για την τέλεση του πολιτικού γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με τις άδειες τέλεσης πολιτικού γάμου, τις ταυτότητές τους καθώς και δύο μάρτυρες με τις ταυτότητές τους. -Ο πολιτικός γάμος πρέπει να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου τέλεσής του από τους νεόνυμφους εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών.

Για την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου αλλοδαπού ή περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο: 22330-22374/22333-50518 Αρμόδια υπάλληλος: Πάσσα Μαρία

Μπορείτε να τα βρίσκετε ανά πάσα στιγμή στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα>Αιτήσεις - Δικαιιολογητικά στο site του Δήμου Λοκρών www.dimos-lokron.gov.gr