ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αταλάντη   9 - 12- 2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 31230

 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374  
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Αποφάσεων 14/151/2021 και 14/152/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 Με την 39/362/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , την 14/151/2021 και 14/152/2021 Απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022 Δήμου Λοκρών ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

  5.577.148,42

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

31.052.676,42

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

     698.850,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε

26.954.958,83

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 1.942.005,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

   944.746,24

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

     67.170.384,91

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

  8.579.511,53

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

39.387.701,60

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.203.171,78

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

67.170.384,91

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ