ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    

Αταλάντη   1 - 7- 2022
Αριθ. Πρωτ.: 15380

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/77/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

 Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί), την αρίθμ. 23/237/2022 απόφαση της Ο.Ε. την 5/18/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την 9/77/2022 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 9ΚΝΟΩΛΤ-Σ8Π,  εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λοκρών. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 18/214/2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/76/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί), την αρίθμ. 23/249/2022 απόφαση της Ο.Ε. την 5/16/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την 9/76/2022 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΚ8ΘΩΛΤ-33Υ,  την ίδρυση υπαίθριας οργανωμένης αγοράς χειροτεχνών καλλιτεχνών επί του πεζοδρομίου που βρίσκεται στον δρόμο έμπροσθεν της παιδικής χαράς στην περιοχή «Σουβάλα» της Κοινότητας Αρκίτσας. Η αγορά θα είναι συνολικής δυναμικότητας Πέντε (5), μήκους δύο (2) μέτρων έκαστη, ήτοι το συνολικό μήκος του χώρου που θα καταλαμβάνει η αγορά θα είναι Δέκα (10) μέτρα

  1. Την σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
  2. Καθορίζει το δικαίωμα που υποχρεούνται να καταβάλουν οι πωλητές που προσέρχονται στην αγορά στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ