ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   24 - 5- 2021

                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 12875

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

Δημοσίευση Απόφασης 17/175/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών 

 Με την 17/175/2021 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020                                                                                    
ΝΠΔΔ «
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019:          13.351,64 €

                                 Ε Σ Ο Δ Α:                                                      755.142,47 €

                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                768.494,11 €

 

Β)  ΕΞΟΔΑ:              ΕΞΟΔΑ:                                                   750.845,93 €

                                     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                 17.648,18 €

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:           768.494,11 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ