ΘΕΜΑ:Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 5/27/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 2/8/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.  και την 5/27/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 6ΤΩΛΩΛΤ-ΜΩΘ :  Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας λαικών αγορών του Δήμου Λοκρών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 2/21/2018 απόφασή του Δημοτικού του Συμβουλίου με την οποία είχε ψηφίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών ο οποίος τροποποιήθηκε με την 6/60/2022 όμοια και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ