ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη 23 -12-2022

                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 28555

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 19 /156/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών Δήμου Λοκρών

 Με την 19/156/2022 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

     6.479.840,71€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  15.626.414,02€

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

      862.679,83€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε

 15.123.431,09€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

   2.121.980,00€

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

      411.117,21€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

40.625.462,86€

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

8.705.959,04€

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

    20.951.627,06€

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

    10.967.876,76€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

            0,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

    40.625.462,86€

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ