ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                         Αταλάντη   23 – 5- 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 9239

 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   

Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    

 

 

Τηλέφωνο: 22330 22374  

 

FAX: 22330 22606

 

 

 

 

            

 

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  12/76/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 12/76/2024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΛΥΑΩΛΤ-9ΟΔ

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2024 έως 31-3-2024 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 11/140/2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ: ΨΠ28ΩΛΤ-ΒΨ4 και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  51.933.364,17

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      14.680.602,40

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      5.093.355,30

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   51.933.364,17

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:         5.065.331,91

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:        4.257.657,39

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ