ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                              Αταλάντη   18 – 6- 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 11493

 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   

Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    

 

 

Τηλέφωνο: 22330 22374  

 

FAX: 22330 22606

 

 

 

 

            

 

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  13/96/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 13/962024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 9ΥΖΥΩΛΤ-8ΜΓ Εγκρίθηκε η αριθ.5/1/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για τον Οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2023  και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
             

                   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

             

ΕΣΟΔΑ

1

Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ

108.244,57

2

Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας

1.976,00

3

Λοιπά έσοδα

6.049,95

4

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2022

139.450,69

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

255.721,21

             
             
             

ΕΞΟΔΑ

1

Συντηρήσεις - επισκευές

6.649,04

2

Αμοιβές τρίτων

14.634,55

3

Παροχές τρίτων (ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κ.λ.π.)

52.275,30

4

Θέρμανση

37.309,16

5

Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη , αναλώσιμα κ.λ.π.)

67.496,61

6

Αγορές παγίων

0,00

7

Ποσό στρογγυλοποιήσεων

-39,52

8

μείον Κρατήσεις που παρακρατήθηκαν

 

425,55

9

πλέον Κρατήσεις που αποδόθηκαν

425,55

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

178.325,14

Υπόλοιπο 31/12/2023

 

 

 

 

77.396,07

             
             
             

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

   
             

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

   

1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33.046,42

184,51

33.230,93

   

2

1ο Ν/Γ Αταλάντης

5.307,15

0,00

5.307,15

   

3

2ο Ν/Γ Αταλάντης

5.693,24

0,00

5.693,24

   

4

3ο Ν/Γ Αταλάντης

1.816,27

337,52

2.153,79

   

5

1ο Δ.Σ. Αταλάντης

2.371,14

0,00

2.371,14

   

6

2ο Δ.Σ. Αταλάντης

7.634,76

0,00

7.634,76

   

7

Ν/Γ Καλαποδίου

4,32

0,00

4,32

   

8

Δ.Σ.-Ν/Γ Εξάρχου

206,15

531,39

737,54

   

9

Δ.Σ.-Ν/Γ Κυρτώνης

17,53

0,00

17,53

   

10

Δ.Σ.-Ν/Γ Αρκίτσας

2.815,54

3,89

2.819,43

   

11

Ν/Γ Λιβανατών

1.482,42

0,00

1.482,42

   

12

Δ.Σ. Λιβανατών

3.159,45

0,00

3.159,45

   

13

Δ.Σ.-Ν/Γ Τραγάνας

189,15

0,00

189,15

   

14

1ο Ν/Γ Μαλεσίνας

1.736,59

4,86

1.741,45

   

15

2ο Ν/Γ Μαλεσίνας

2.476,68

0,00

2.476,68

   

16

1ο Δ.Σ. Μαλεσίνας

949,55

934,57

1.884,12

   

17

2ο Δ.Σ. Μαλεσίνας

2.333,38

0,00

2.333,38

   

18

Δ.Σ.-Ν/Γ Μαρτίνου

2.991,86

0,00

2.991,86

   

19

Δ.Σ. Λάρυμνας

830,56

0,00

830,56

   

20

Ν/Γ Λάρυμνας

337,17

0,00

337,17

   

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.399,33

1.996,74

77.396,07

   

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ