ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   20 - 10- 2022
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 24321

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/121/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 8/31/2022 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 32/369/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/121/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 9ΧΦΧΩΛΤ-ΕΥΦ και με την οποία  Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του αρθ. 7 παρ. β εδ ε΄του κανονισμού άρδευσης ως εξής:

Ο Δήμος για την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπανών λειτουργικότητάς του θα  προεισπράττει το 100% των αρδευτικών τελών με οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα από το τμήμα εσόδων του Δήμου. Μετά την καταβολή του αντιτίμου των αρδευτικών τελών ο ενδιαφερόμενος με την διπλότυπη απόδειξη πληρωμής θα απευθύνεται στον υδρονομέα που θα έχει ορίσει ο Δήμος προκειμένου να κάνει χρήση του αρδευτικού δικτύου.

Κανένας δεν θα κάνει χρήση του αρδευτικού δικτύου αν δεν έχει προκαταβάλει τα τέλη άρδευσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 11/166/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με την οποία ψηφίστηκε ο κανονισμός άρδευσης του Δήμου Λοκρών .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ