ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη   21 – 1- 2022
                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 1285

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

 

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 2/12/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 2/12/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: 62Η7ΩΛΤ-ΘΕ0:  

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με την υπ΄άριθμ 9/102/2021 απόφαση ΔΣ περί Καθορισμού χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων (ΑΔΑ: 649ΧΩΛΤ-5ΙΩ), και την υπ΄αριθ. 15/159/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί Εκκίνησης της διαδικασίας δημοπράτησης ,για εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ