ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   20 - 10- 2022
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 24352

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 32/377/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψιν:

1.Το ΠΔ 270/81 ≪Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων≫.

2.Τo εδαφ. 16, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) ≪Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης≫.

3.Την υπ’αριθμ. 12/109/2022 (ΑΔΑ: 9Ο6ΗΩΛΤ-Ω55)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών.

4.Την υπ’αριθμ. 28/329/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΕΒΩΛΤ-ΡΨΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης δημοπρασίας.

  1. Την αρ.32/377/19-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία εγκρίθηκε το άγονο της αρ.πρωτ.οικ.20234/5-9-2022 Διακήρυξης Δημοπρασίας και αποφασίστηκε η επανάληψη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με την 28/329/2022 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΡΕΒΩΛΤ-ΡΨΚ , προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην Κοινότητα Αταλάντης και συγκεκριμένα στην περιοχή που να περικλείεται από Δυικά προς Ανατολικά από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το πέρας της πόλης. Από το πέρας της πόλης με κατευθύνση βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά κινούμενοι στην περιφερειακή οδό της πόλης και έως την οδό Κάτω Πέλλης επί της οποίας στρεφόμενοι με Νότια κατεύθυνση έως το πέρας της πόλης.

Να είναι ισόγειο οίκημα συνολικού εμβαδού  τουλάχιστον ενενήντα  (90) τ.μ., με δύο (2) αίθουσες, τουλάχιστον ένα (1) βοηθητικό χώρο, τουλάχιστον τρεις  (3) τουαλέτες,  καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου χώρου.

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά έως και τις 31/10/2022, ημέρα Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λοκρών (Πλατεια Δημαρχείου 1 , Αταλάντη), υπόψη του Γραφείου Προμηθειών, στην Διεύθυνση : Πλατεία Δημαρχείου 1 , (ισόγειος όροφος), Τηλέφωνο: 2233350323, το οποίο θα αποστείλει τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών (Πλατεια Δημαρχείου 1 , Αταλάντη, στον ισόγειο όροφο), τηλ.: 2233350327 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών, http://www. dimos-lokron.gov.gr .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ