ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   24 – 9- 2021

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 23197

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/101/2021 Δημοτικού Λοκρών           

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 8/20/2021 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 32/298/2021απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 9/101/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 6Χ64ΩΛΤ-7ΥΕ:  Εγκρίθηκε ο Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Λοκρών .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ