ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   24 – 9- 2021

                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 23199

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/102/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών           

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 8/18/2021 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 32/299/2021απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 9/102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 649ΧΩΛΤ-5ΙΩ:  Εγκρίθηκε ο Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Λοκρών .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ