ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                         Αταλάντη   25 - 4- 2024

                                                                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 7713

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  9/65/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι η Δημοτική Επιτροπή, με την αριθ. 10/119/2024 απόφασή της σύμφωνα με την οποία κατάρτισε Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Λοκρών χρήσης 2022 ήτοι: Ισολογισμού της 31/12/2022, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022 (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως της Δημοτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 , σύμφωνα με την 9/65/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΛΘΜΩΛΤ-ΒΕΣ εγκρίθηκε ο Ισολογισμός – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2022 του Δήμου Λοκρών .

 

               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός σε μορφή .pdf