ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   1 – 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 12279

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 10/106/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 62Γ4ΩΛΤ-ΩΝΖ:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2022 ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022                                                                                    
ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021:                   53.422,27 €

                           Ε Σ Ο Δ Α:                                                    792.715,81 €

                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                        846.138,08 €

 

Β)  ΕΞΟΔΑ:          ΕΞΟΔΑ:                                                       812.500,27 €

                            ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2022) :      33.637,81 €

                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                       846.138,08 €

 

 

 

                                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ