ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη   1 – 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 12280

 

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  10/107/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 10/107/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 640ΔΩΛΤ-ΘΤΨ:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2022 ΝΠΔΔ «για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022                                                                                    
ΝΠΔΔ «για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό» Δήμου Λοκρών
Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020:                          12,48€
                                Ε Σ Ο Δ Α:                                                           424.855,03€
                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                                424.867,51€
 
Β)  ΕΞΟΔΑ:          ΕΞΟΔΑ:                                                        413.359,00€
                                ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2022) :      11.508,51€
                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                        424.867,51€
 

 

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ