ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη   1 – 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 12281

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  10/109/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 10/109/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩΛΤ-9ΝΓ:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2022 ΝΠΔΔ «Δ.Ω. Αταλάντης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022                                                                                    
ΝΠΔΔ «
Δ.Ω. Αταλάντης» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020:                      5.507,06 €

Ε Σ Ο Δ Α:                                                      149.540,17 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                        155.047,23 €

Β)  ΕΞΟΔΑ:          ΕΞΟΔΑ:                                                          144.222,00 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2021) :     10.825,23 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                         155.047,23 €

 

                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ