ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη   7– 8- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 17859

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  14/173/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 6/19/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την αρ. 14/173/2022 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΠΤ4ΩΛΤ-6ΒΤ εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Λοκρών και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ