ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη   7– 8- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 17857

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  14/174/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 14/174/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΑΔΑ: 9ΨΔΜΩΛΤ-1Κ3

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2023 έως 30-6-2023 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 19/203/2023 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  46.914.535,44

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      18.263.166,91

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      8.792.883,93

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   46.914.535,44

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:         8.981.397,55

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:        7.739.196,40

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ