ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   22–02- 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 3351

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  4/28/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/28/2024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΚΤΕΩΛΤ-ΝΕΜ

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2023 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 5/51/2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ: 9ΠΞΖΩΛΤ-ΤΒΣ και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  50.744.896,24

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:       29.533.253,33

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    20.080.825,36

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   50.744.896,24

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:          19.671.424,77

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:        19.671.424,77

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ