ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   22–02- 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 3374

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  4/32/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/32/2024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΔΣΣΩΛΤ-5Κ4 Εγκρίθηκε ο Απολογισμός - Ισολογισμός οικ. έτους 2023, κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου  χας  Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13,  5ος όροφος στην περιοχή  Ελληνορώσσων  Αθήνας σύμφωνα με την 3/42/2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ: 9ΨΝΧΩΛΤ-Τ0Ν και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ποσά κατά άρθρα

Αθροίσματα κατά κεφάλαια

Αθροίσματα κατά κατηγορίες

Διαφορές προϋπολογισμού και απολογισμού (+ ή -)

Εγκριθέντα

 Ποσά από Προϊστάμ. Αρχή.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5.500,48

5.500,48

5.500,48

0,48

 

5.500,00

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

           3.560,31

           3.560,31

       

   3.560,31

 

       

3.560,31

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

9.060,79

  9.060,79

9.060,79

0,48

9.060,31

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ποσά κατά άρθρα

Αθροίσματα κατά κεφάλαια

Αθροίσματα κατά κατηγορίες

Διαφορές προϋπολογισμού και απολογισμού (+ ή -)

Εγκριθέντα

 Ποσά από Προϊστάμ. Αρχή.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  546,56

546,56

     546,56

-7.502,44

8.049,00

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.514,23

8.514,23

   8.514,23

7.502,92

1.011,31

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

9.060,79

9.060,79

9.060,79

    0,48

9.060,31

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ