ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   22–02- 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 3375

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  4/33/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/32/2024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6Φ2ΖΩΛΤ-Ο3Μ Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2024  κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων  Αθήνας σύμφωνα με την 3/41/2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ: Ψ6ΛΘΩΛΤ-Ω34 και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ποσά κατά άρθρα

Αθροίσματα κατά κεφάλαια

Αθροίσματα κατά κατηγορίες

 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  3.000,00

     3.000,00

       3.000,00

 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.514,23

8.514,23

8.514,23

 

ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

11.514,23

11.514,23

11.514,23

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ποσά κατά άρθρα

Αθροίσματα κατά κεφάλαια

Αθροίσματα κατά κατηγορίες

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  7.285,00

      7.285,00

        7.285,00

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  4.229,23

      4.229,23

        4.229,23

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

11.514,23

11.514,23

11.514,23

           

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ