ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   22–02- 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 3361

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  4/39/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 5/60/2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ: 6ΧΥ1ΩΛΤ-Ψ5Μ την 4/39/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 9ΞΗ0ΩΛΤ-3ΙΝ Εγκρίθηκε η την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών ο οποίος είχε ψηφισθεί με την 2/21/2018 απόφαση του Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με τις 6/60/2022 & 5/27/2023 όμοιες και ισχύει μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα προτείνεται την τροποποίηση της υποπαράγραφου γ «Χώροι και ημέρες λειτουργίας», της παραγράφου 1.3 «χωροθέτηση», του άρθρου 3 «Πλαίσιο λειτουργίας-ωράριο-χωροθέτηση» του κανονισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 2/21/2018 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ