ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη 30/3/2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 6668
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 8/50/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΑΔΑ: ΨΙΙΠΩΛΤ-8Σ2  

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2022 έως 31-12-2022 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 6/56/2023 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  90.104.395,66

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      25.700.528,24

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    15.902.662,60

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   90.104.395,66

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:        14.818.409,00

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:       14.818.070,75

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ