ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη 19-7-2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑριθμ. Πρωτ.: 80 Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1 Τκ: 35200 - Αταλάντη Τηλ. -FAX: 22330 22015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

 1. Tο άρθρο 10 του Ν. 4257/2014με το οποίο διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και συμπεριλήφθησαν και τα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών (εγκύκλιός ΥΠΕΣ αριθμ. 49/31635/19-8-2014) που μας καθορίζει ότι το έκτακτο προσωπικό πουθα προσληφθεί στο «Δ.Ω.Α.» με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου θα αμείβεταιαποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου που στην συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015 και τελικά τροποποιήθηκε με άρθρο 107 του Ν.4483/2017/ ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2017.
 2. Τις διατάξεις του έρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιές του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 (προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
 3. Το αρ. πρωτ. οικ. οικ. 3955/21-1-2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7)εγκύκλιουτου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»
 4. Tην αριθμ. 1/3/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με θέμα τον «Προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο Δ.Ω.Α.».
 5. Το αρ. πρωτ. οικ. 25780/5-4-2019 (ΑΔΑ: 67465ΧΘ7-6ΤΙ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Έγκριση σύναψης οκτακοσίων σαράντα μίας (841) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
 6. Το αρ. πρωτ. οικ. 27628/12-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικώνπρος το «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με θέμα την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» δύο (2)ατόμων με εννεάμηνη σύμβαση.
 7. Τις ανάγκες του ΝΠΔΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως εννέα (9) μήνες για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του «Δ.Ω.Α.» η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ανακοινώνει την προκήρυξη (2) δύο θέσεων για το Σχολικό Έτος έτος 2019-2020 :

α) Ενός καθηγητή Μουσικής Νυκτών Οργάνων & β) Ενός δασκάλου Μουσικής Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά) με μηνιαίεςαποδοχές που θαπεριλαμβάνουν εισφορές στο Ι.Κ.Α. για το διάστημα από 1-10-2019 έως 30/6/2020.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση από 19/7/2019 έως 28/7/2019 στη γραμματεία«Δ.Ω.Α.». Το έργο το οποίο θα εκτελέσουν αφορά την διδασκαλίαμαθητών του «Δ.Ω.Α.» στα τμήματα της α) Κλασσικής Κιθάρας & β) Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν :

1. Αίτηση 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα. 3. Βιογραφικό σημείωμα 4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας 5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης (28/7/2019).

Βασικά κριτήρια επιλογής εκτός του απαραίτητου τίτλου σπουδών.

Α) Για την διδασκαλίαμαθητών του «Δ.Ω.Α.» στο τμήμα της Κλασσικής Κιθάρας:

 1. Δίπλωμα ή πτυχίο Κλασσικής κιθάρας ανεγνωρισμένο από το κράτος.
 2. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανεγνωρισμένο Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.(στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα ληφθεί υπόψη και η προϋπηρεσία στο «Δ.Ω.Α.»).
 3. Προηγούνται οι δημότες Λοκρών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική αίτηση, προηγούνται οι δημότες όμορων Δήμων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσης, από οπουδήποτε.

Β) Για την διδασκαλίαμαθητών του «Δ.Ω.Α.» στο τμήμα των Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά):

 1. Αποφοιτήριο μπουζουκιού.
 2. Προϋπηρεσία σε ανεγνωρισμένο Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην αξιολόγηση των αιτήσεωνθα ληφθεί υπόψη και η προϋπηρεσία στο «Δ.Ω.Α.»)
 3. Προηγούνται οι δημότες Λοκρών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική αίτηση, προηγούνται οι δημότες όμορων Δήμων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσης, από οπουδήποτε.

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. «Δ.Ω.Α.»

ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΤΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ