ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη   15-6-2021

                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 14042

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606
  

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 22/222/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 22/222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: ΩΤΜΥΩΛΤ-6Ε1:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020:    12.461,20€

                                  Ε Σ Ο Δ Α:                                               135.608,28 €

                                 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ:         148.069,48 €

Β)  ΕΞΟΔΑ:              ΕΞΟΔΑ:                                                  142.562,42 €

                                      ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                              5.507,06€

                                      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ:      148.069,48

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ