ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                       Αταλάντη   25 - 6 - 2020
                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9612

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  6/90/2020  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών
Με την 6/90/2020 απόφαση του Δ.Σ. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Λοκρών ως εξής:

  1. ΕΣΟΔΑ

α/α

περιγραφή

Τελικά δια/να

Τελικά βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

25.909.111,31

24.829.441,74

7.198.020,88

17.631.420,86

2

Έκτακτα έσοδα

14.877.253,83

 2.766.672,71

2.765.617,68

    1.055,03

3

Χρηματικό υπόλοιπο

    75.555,68

    75.555,68

   75.555,68

          0,00

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

40.861.920,82

27.671.670,13

10.039.194,24

17.632.475,89

 

  1. ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

περιγραφή

Τελικά δια/να

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα πλ/τέα

Αδ/θετες πιστώσεις

Υπερβάσεις

1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

40.629.400,01

9.754.324,21

9.754.324,21

0,00

30.875.075,80

0,00

2

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

  232.520,81

0,00

0,00

0,00

   232.520,81

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

40.861.920,82

9.754.324,21

9.754.324,21

0,00

31.107.596,61

0,00

 

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

α/α

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

Τακτικά

  2.227,67

7.198.020,88

7.153.858,14

 46.390,41

2

Έκτακτα ΑΝ/ΤΑ

0,00

  141.230,33

  140.659,63

    570,70

3

Έκτακτα ΕΙΔ/ΝΑ

 73.328,01

2.624.387,35

2.459.806,44

237.908,92

 

ΣΥΝΟΛΟ

 75.555,68

9.963.638,56

9.754.324,21

284.870,03

 

  1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

 75.555,68

2

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2019

      232.520,81

 

  1. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΟΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 

  1. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ