ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 1/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 7464

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 3/8/2021 απόφαση της  Ε.Π.Ζ.,  την 12/109/2021 απόφαση της Ο.Ε. και με την 3/32/2021 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ψ3ΣΠΩΛΤ-0ΔΜ ενημερώνει ότι :

Α) Α) Ανακαλεί την υπ’αρίθμ. 11/173/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩΛΤ-9ΩΤ) απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, με την οποία είχε ψηφίσει τον κανονισμό λειτουργίας μουσικής Δήμου Λοκρών,

Β) Εγκρίνει τον νέο Κανονισμό λειτουργίας μουσικής Δήμου Λοκρών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της και ο οποίος δύναται να τροποποιείται ύστερα από αιτιολογημένα αιτήματα ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, φορέων του Δήμου Λοκρών, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων, Υπηρεσιακών παραγόντων κτλ. αλλά όχι νωρίτερα από την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών από προηγούμενη τροποποίησή του.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ