ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                 Αταλάντη   11 – 12- 2020
                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 26763

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης  17/188/2020  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Με την 17/188/2020 απόφαση του Δ.Σ. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Λοκρών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

4.751.064,33

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

33.320.983,72

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

785.509,99

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε

17.745.198,04

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.882.303,92

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 636.420,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

59.121.480,73 €

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

6.649.844,31

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

33.216.462,37

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.254.127,90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 1.046,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

59.121.480,73 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ