ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη   14 – 12- 2020
                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 26917

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  29/321/2020  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Με την 29/321/2020 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α :      192.599,00 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:      3.777,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ:       196.376,00 €

Ε Ξ Ο Δ Α :     196.376,00 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:       0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ :        196.376,00 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ