ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                        Αταλάντη   11 – 12- 2020
                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 26766

Με την 29/315/2020 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

 

Τακτικά έσοδα

257.673,51

Έκτακτα έσοδα

234.060,00

 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

 

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ

 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων

122.900,00

Χρηματικό υπόλοιπο

14.222,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

628.855,95

 

 

ΕΞΟΔΑ

490.984,00

Επενδύσεις

 3.000,00

Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις

126.750,00

Αποθεματικό

 8.121,95

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

628.855,95

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ