ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                       Αταλάντη   21 – 12- 2022

                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 28403

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 37 /443/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

 Με την 37/443/2022 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

 

Τακτικά έσοδα

401.200,00

Έκτακτα έσοδα

320.300,00

 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

 32.100,00

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ

 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων

213.600,00

Χρηματικό υπόλοιπο

   4.4265,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

971.465,05

 

 

ΕΞΟΔΑ

376.456,00

Έξοδα Χρήσης

739.097,52

Επενδύσεις

 

Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις

222.200,00

Αποθεματικό

  10.167,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

971.465,05

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ